Obchodní podmínky

1.Souhlas s Obchodními podmínkami

PŘED POUŽITÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK SI, PROSÍM, PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Všichni uživatelé stránek www.soline.cz (dále jen "Stránka") a služeb společnosti We are Soline s.r.o., půjčovny a obchodu s produkty (dále „Služba Soline", „my“, „nám“ a „naše“), souhlasí s tím, že přístup a používání těchto stránek se řídí následujícími Obchodními podmínkami. Pokud s těmito Obchodními podmínkami nesouhlasíte, tyto stránky prosím nepoužívejte.
Dále uvedené Obchodní podmínky platí pro nákup produktů a služeb v internetovém obchodě www.soline.cz, který je provozován společností We are Soline, s.r.o., zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 175042,
IČO: 24796646,  DIČ: CZ24796646. Dále jen „Služba Soline“.

2.Uzavření nájemní a kupní smlouvy

Objednávka kupujícího (v případě on-line objednávky- vyplnění objednávkového internetového formuláře) je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem přijetí tohoto návrhu ze strany prodávajícího (společnosti We are Soline, s.r.o.). Důvodem neuzavření smlouvy ze strany prodávajícího může být například dřívější objednávka jiného zákazníka s přihlédnutím ke skutečnosti, že společnost má většinou k dispozici pouze jeden kus nabízeného produktu.

V případě nájmu, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že produkty si zapůjčujete  a že vlastnictví takových produktů zůstává za všech okolností vlastnictvím společnosti We are Soline s.r.o.

Služba Soline není určená osobám mladším 18 let a neprodává žádné produkty a služby dětěm bez předchozího souhlasu právního zástupce (rodičů). Může však dojít k tomu, že produkty prodáme dospělé osobě a následně ho použije osoba mladší 18 let. Abyste se mohli stát členem a půjčovat si nebo objednávat u Služby Soline, musíte být starší 18 let.

3.Změny Obchodních podmínek

Služba Soline může Obchodní podmínky kdykoli změnit a to na základě vlastního svobodného rozhodnutí, ať už na podnět předchozího upozornění nebo bez něj. Nejaktuálnější verze Obchodních podmínek je umístěna ve spodní části stránek v záložce "Obchodní podmínky". Nejaktuálnější verze vždy nahrazuje všechny verze předchozí. Užíváním těchto stránek nebo dalším využíváním našich služeb, po změně podmínek, vyjadřujete svůj souhlas s jejich dodržováním. V žádném případě neneseme vůči Vám ani jiným osobám za takové změny odpovědnost. Obchodní podmínky proto pravidelně pročítejte.

4.Naše služba

Služba Soline Vám poskytuje možnost zapůjčit si nebo zakoupit autentické oblečení a doplňky od světových návrhářů v souladu s těmito Obchodními podmínkami. Veškeré zapůjčené předměty jsou buď zcela nové, nebo vyčištěné v renomované čistírně.

a) Postup půjčování
Na webových stránkách www.soline.cz si vyberte zboží určené k zapůjčení. Předměty si můžete zapůjčit, zaplatit a vyzvednout osobně v butiku Soline, Dušní 22, Praha 1.

b) Vratná kauce

Po dobu Vašeho zapůjčení produktů, si dále Služba Soline vyhrazuje právo k držení Vratné kauce. Vratná kauce je stanovena jednotlivě pro každý produkt a její výše je uvedena v detailu Vaší objednávky. Vratná kauce je Vám refundována, pokud je položka vrácena v určený termín a v přijatelném stavu odpovídajícímu běžnému nošení. Ponecháváme si právo odmítnout vrácení části či plné výše Vratné kauce v případě, kdy je produkt vrácen ve stavu nenávratného poškození. 
Bez uhrazení vratné kauce produkty nezapůjčujeme. Rozhodnete-li se Vratnou kauci nezaplatit, je Vaše rezervace na Vaše náklady stornována a to ve výši 100% částky půjčovného.

c) Zakoupení produktů

Produkty určené k prodeji naleznete v kategorii „OBCHOD“. Kupní cena je stanovena na základě původní ceny produktu, jeho vzácnosti a nošení. Sleva vyplývající z členství se nevztahuje na kategorii „OBCHOD“.

d) Volitelné pojištění

Ihned po odeslání produktu k Vám, poté, co produkt opustil náš sklad a zobrazí se jako převzatý Vámi nebo Vaším zástupcem přechází veškerá zodpovědnost za ztrátu a poškození produktu na Vás, dokud nám ho nevrátíte a nebude zkontrolováno a ověřeno, že jste ho vrátili v přijatelném stavu odpovídajícím běžnému nošení.
Na stránce „Objednávka“ si můžete zvolit Volitelné pojištění. Toto pojištění pokrývá náklady za nadměrné nošení šatů nebo vratná poškození v době, kdy je produkt ve Vašem držení. Vratná poškození jsou drobná poškození, jež vznikají při nošení šatů a jsou opravitelná (příklad: natržení zipu nebo švu). Nepokrývá však nevratná poškození, ztrátu nebo odcizení produktu.
Souhlasíte s tím, že je-li produkt vrácen ve značně znečištěném stavu nebo ve stavu nevratného poškození, propadá část  či celá výše Vratné kauce ve prospěch Služby Soline.

e) Storno objednávky

Rezervační poplatek ve výši 1.000,-Kč, který hradíte při rezervaci zapůjčovaných šatů, je nevratný.

f) Vrácení zapůjčeného a nošeného produktu

Jste povinni vrátit v originálním ochranném obalu Soline stejné produkty, které Vám byly zapůjčeny. Připojte, prosím, veškeré obaly a materiál, který byl s produkty zapůjčen: štítky o původu, obálky, ochranné obaly, krabice, tkaniny, atd.

Pokud produkt vrátíte pozdě nebo vůbec, bude Vám, za každý pozdní den, účtován poplatek za zpoždění ve výši pět procent (5%) z obchodní ceny produktu navrub již splacenému poplatku za vypůjčení. Souhlasíte, že takové poplatky za zpoždění budete Službě Soline platit  a to až do výše 100% Vratné kauce produktu. 

Pokud je produkt  navrácen v poškozeném nebo značně znečištěném stavu, který  přesahuje rámec běžného nošení nebo rozsah sjednaného Volitelného pojištění, souhlasíte s tím, že Službě Soline uhradíte náhradu a to až do výše 100% Vratné kauce. Poplatek za náhradu produktu se bude lišit v závislosti na specifikách každého produktu. Stanovení výše takového poplatku je plně v kompetenci Služby Soline.

Zákazníci nejsou oprávněni, a to za žádných okolností a žádným způsobem, čistit zapůjčené produkty (chemicky nebo jinak) nebo odstraňovat poškození na nich, případně dávat je do čistírny, opravny  apod. Pokud se tak stane, bez ohledu na to zda tím byla způsobena škoda, vyhrazuje si Služba Soline právo účtovat si část nebo úplné nahrazení hodnoty takového produktu a to až do výše 100% Vratné kauce.

g) Storno výpůjček-  vrácení zapůjčeného a nenošeného produktu

Vyzkoušené a zaplacené výpůjčky osobně převzaté v butiku Soline, Dušní 22, Praha 1  již nelze vrátit.

h) Čištění a barvy

Po každém zapůjčení jsou produkty řádně vyčištěny ve specializované renomované čistírně.
Každý produkt pro Vás s maximální péčí chemicky čistíme a kontrolujeme. Použití produktu je však na Vaše vlastní riziko a Služba Soline za žádných okolností nenese odpovědnost za zdravotně-související následky s využitím produktu z našich Stránek.

Poplatek za odborné čištění po každém zapůjčení je zahrnut v ceně půjčovného. Zákazníci nejsou  oprávněni, a to za žádných okolností a žádným způsobem, čistit zapůjčené produkty (chemicky nebo jinak) nebo odstraňovat poškození na nich, příp. dávat je do čistírny, opravny  apod. Pokud se tak stane, bez ohledu na to zda tím byla škoda způsobena, vyhrazuje si Služba Soline právo účtovat si část nebo úplnou výši Vratné kauce.

Snažili jsme se, aby barvy všech našich produktů byly na stránkách Služby Soline zobrazeny co nejpřesněji. Nemůžeme však zaručit, že Váš monitor zobrazí všechny barvy zcela přesně.

5.Náhrada za způsobené škody

Za pronajaté věci nesete plnou odpovědnost. Jak je stanoveno dle občanského zákoníku:

§ 421:„Každý, kdo převzal věc, jenž má být předmětem jeho závazku, odpovídá za její poškození, ztrátu nebo zničení.“
§ 670: „Nájemce je povinen pečovat o to, aby na věci nevznikla škoda.“

Pokud při pronájmu produkt poškodíte (případně mimo rozsah volitelného pojištění, pokud jste si jej sjednali) jste povinni uhradit náklady spojené s jeho opravou a to v plném rozsahu. Pokud bude produkt zničen natolik, že oprava nebude možná, vyhrazuje si Služba Soline právo účtovat si část nebo úplné nahrazení hodnoty takového produktu a to až do výše 100% Vratné kauce.

6.Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

7.Autorská práva

Veškerý obsah těchto stránek, včetně a nevyjímaje text, grafiku nebo kód podléhá jako společné dílo autorským právům platných v České Republice a dalším předpisům týkajícím se autorských práv, a je majetkem společnosti We are Soline s.r.o. Společné dílo zahrnuje práce v rámci licence We are Soline s.r.o., Copyright 2023. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA. Udělujeme svolení k elektronickému kopírování a tisku částí těchto stránek na papír pro účely objednání u Služby Soline nebo výpůjčky nebo objednání produktů Služby Soline. Můžete zobrazovat a při dodržení jiných výslovných zákazů a omezení souvisejících s konkrétním materiálem, stahovat nebo tisknout části materiálu z různých oblastí stránek pouze pro své nekomerční použití, nebo za účelem vystavení objednávky u Služby Soline nebo výpůjčky nebo objednání produktů Služby Soline. Jakýkoli jiný způsob použití, včetně a nevyjímaje reprodukci, distribuci, zobrazování nebo přenos obsahu těchto stránek je bez oprávnění Služby Soline zakázán.

8.Obchodní známky a duševní vlastnictví

Všechny obchodní známky, servisní značky a obchodní názvy Služby Soline, používané na stránkách, jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky We are Soline s.r.o. Jako takové je nelze používat nebo reprodukovat bez předchozího písemného svolení společnosti We are Soline s.r.o. v souvislosti s jakýmkoli produktem nebo službou, které nejsou přidruženy ke Službě Soline. Logo služby Soline, veškerá záhlaví stránek, tlačítka, údaje, text, zápatí stránek, fotografie a jakýkoli další obsah stránek jsou obchodní známky nebo servisní značky společnosti We are Soline s.r.o.

9.Odmítnutí záruky

Tyto stránky, materiály a produkty na nich uveřejněné se poskytují TAK JAK JSOU K DISPOZICI a bez záruky jakéhokoli druhu, ať vyjádřené nebo domnělé. Společnost We are Soline s.r.o. odmítá veškeré záruky, vyjádřené nebo domnělé, včetně a nevyjímaje domnělých záruk prodejnosti a vhodnosti použití pro daný účel a neporušení práv třetích stran, bezchybnou nebo nepřerušenou službu, přesnost, spolehlivost, bezpečnost, životnost a kompletnost vztahující se k těmto stránkám nebo vyplývající z ní, jejího obsahu nebo odkazů, software, nástrojů, tipů, produktů nebo služeb poskytnutých prostřednictvím těchto stránek, a to do maximální možné výše dle platného práva. Společnost We are Soline s.r.o. netvrdí ani nezaručuje, že funkce obsažené na těchto stránkách budou nepřerušené nebo bezchybné, že vady budou odstraněny nebo že tyto stránky nebo server, na němž jsou provozovány, neobsahují viry ani jiné škodlivé součásti. Společnost We are Soline s.r.o. nevydává žádné záruky ani tvrzení týkající se použití materiálů na těchto stránkách pokud jde o jejich správnost, přesnost, vhodnost, užitečnost, včasnost, spolehlivost a jiné. Cena a dostupnost se může změnit bez předchozího upozornění.

10.Omezení odpovědnosti

SPOLEČNOST WE ARE SOLINE S.R.O., JEJÍ POBOČKY, ŘEDITELÉ, VEDOUCÍ, ZAMĚSTNANCI, JEDNATELÉ NEBO JINÍ ZÁSTUPCI NIKDY A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ NEBO NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, TRESTNÍ NEBO ÚMYSLNÉ ŠKODY (VČETNĚ A BEZ OMEZENÍ ŠKOD ZPŮSOBENÝCH ZTRÁTOU ÚDAJŮ, ÚJMOU NA PŘÍJMU NEBO ZISKU, ZTRÁTĚ NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU A NÁROKŮ TŘETÍCH STRAN) ANI JAKÉKOLI JINÉ ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU, KTERÉ VYVSTANOU NA ZÁKLADĚ NEBO VE SPOJENÍ S NÁSLEDUJÍCÍM: TYTO STRÁNKY, JAKÉKOLI MATERIÁLY, INFORMACE A DOPORUČENÍ NA TĚCHTO STRÁNKÁCH, SOFTWARE, NÁSTROJE, TIPY, PRODUKTY NEBO SLUŽBY NABÍZENÉ PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO STRÁNEK, NEBO NA NICH OBSAŽENÝCH NEBO PROPAGOVANÝCH; JAKÉKOLI ODKAZY POSKYTNUTÉ NA TĚCHTO STRÁNKÁCH, VÁŠ ÚČET NEBO HESLO, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA SPOLEČNOST WE ARE SOLINE S.R.O. BYLA NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA ČI NIKOLIV. TOTO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI JE PLATNÉ V PLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM PRÁVNÍMI PŘEDPISY. TOTO USTANOVENÍ PŘETRVÁVÁ I PO UKONČENÍ VAŠEHO PRÁVA VYUŽÍVAT TYTO STRÁNKY.

SOUHLASÍTE S PŘEVZETÍM PLNÉ ODPOVĚDNOSTI NA VŠECHNY ŠKODY, KTERÉ PRO VÁS PŘÍMO ČI NEPŘÍMO VYPLÝVAJÍ Z POUŽITÍ TĚCHTO STRÁNEK.

11.Tiskové chyby

V případě, že produkt Služby Soline bude chybně uveden s nesprávnou cenou, ponechává si Služba Soline právo na odmítnutí nebo stornování veškerých objednávek produktu uvedeného s nesprávnou cenou. Služba Soline si ponechává právo odmítnout nebo stornovat veškeré takové objednávky bez ohledu na to, zda byla objednávka potvrzena a platba z Vaší platební karty inkasována nebo ne. V případě, že již došlo k inkasování z Vaší platební karty a Vaše objednávka je stornována, Služba Soline připíše na účet Vaší kreditní karty částku ve výši nesprávné ceny.

12.Platnost a ukončení

Tyto podmínky se na Vás vztahují poté, co vstoupíte na stránky nebo dokončíte registraci či nákupní proces. Služba Soline může tyto podmínky, nebo jejich část z jakéhokoli důvodu kdykoli zrušit bez předchozího upozornění. Ustanovení týkající se autorských práv, obchodní značky, odvolání, omezení odpovědnosti, odškodnění a jiného, přetrvávají i po zrušení těchto podmínek.

13.Využívání stránek

Jakékoli formy obtěžování na stránkách, prostřednictvím e-mailu, chatu nebo používáním neslušného nebo hanlivého jazyka je přísně zakázáno. Je zakázáno vydávat se za jiné osoby, včetně zaměstnanců Služby Soline nebo jiných oprávněných zaměstnanců, referenta nebo zástupce, stejně jako za jiné členy nebo návštěvníky stránek. Prostřednictvím stránek nesmíte nahrávat, šířit ani jinak zveřejňovat jakýkoli pomlouvačný, hanlivý, neslušný a ohrožující obsah nebo obsah útočící na soukromá nebo veřejná práva, obsah hrubý, nezákonný nebo jinak problematický, který může představovat nebo vzbuzovat trestný čin, porušovat práva menšiny nebo jiné strany nebo který může jiným způsobem zvyšovat riziko nebo poškozovat něčí právo. Na stránky nesmíte nahrávat informace identifikující osoby ani komerční obsah nebo stránek používat k vybízení ostatních osob, aby se připojily nebo se staly členy jiné komerční online služby nebo jiné organizace.

14.Odmítnutí spoluúčasti

Služba Soline nekontroluje a nemůže kontrolovat veškerou komunikaci a materiály publikované na těchto stránkách nebo vytvořené uživateli, kteří na stránky vstupují, a není žádným způsobem odpovědná za obsah této komunikace a materiálů. Berete na vědomí, že pokud vám Služba Soline umožňuje zobrazit a šířit obsah vytvořený uživatelem na stránkách, jedná tak pouze jako pasivní prostředek takového šíření a nepřebírá závazky nebo odpovědnost vztahující se k takovým obsahům nebo činnostem na stránkách. Služba Soline si nicméně ponechává právo zablokovat nebo odstranit komunikaci nebo materiály, které zhodnotí jako (a) pomlouvačné, jinak nezákonné, hanlivé, urážlivé nebo neslušné, (b) podvodné, klamné nebo matoucí, (c) v rozporu s autorským právem, obchodní známkou nebo právem jiných osob na utajení, osobní, majetkové nebo jiné duševní vlastnictví ani (d) útočné nebo pro Službu Soline jinak nepřijatelné.

15.Sdílené informace

Veškeré komentáře, zpětná vazba, nápady, návrhy a jiné předané informace zpřístupněné, poskytnuté nebo nabídnuté Službě Soline, ať už online, e-mailem, poštou nebo jinak (dále jen "poznámky") budou a zůstanou ve vlastnictví Služby Soline. Zpřístupněním, poskytnutím nebo nabídnutím jakýchkoli poznámek předáváte současně Službě Soline veškerá celosvětově platná práva, podíly a vlastnická práva k příslušným autorským právům a duševnímu vlastnictví obsaženému v poznámkách a Služba Soline není žádným způsobem omezena v jejich používání, a to pro obchodní i jakékoli jiné účely. Služba Soline  není a nebude v žádném případě povinna (1) platit odměny za jakékoli poznámky; (2) udržovat je v tajnosti; nebo (3) na ně odpovídat. Služba Soline je oprávněna, nikoli však povinna kontrolovat, měnit nebo odstraňovat jakékoli poznámky, které si k tomu vybere. Za své vlastní poznámky nesete plnou odpovědnost. Souhlasíte s tím, že Vaše poznámky nebudou obsahovat počítačové viry ani jiný škodlivý software, který by mohl jakýmkoli způsobem ovlivnit provoz stránek. Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu, vydávat se za jinou osobu ani jinak uvádět v omyl Službu Soline nebo jiné osoby s ohledem na původ jakýchkoli poznámek. Služba Soline nepřejímá žádnou odpovědnost a nepřebírá žádnou záruku za poznámky, umístěné Vámi nebo jinou osobou.

16.Odškodnění

Souhlasíte s tím, že ochráníte společnost We are Soline s.r.o., ředitele, administrativní pracovníky, investory i zaměstnance před veškerými nároky nebo požadavky, včetně odůvodněných poplatků právním zástupcům, učiněná třetími osobami z důvodu a na základě používání, podobnosti, umístění nebo manipulace s jedním nebo více vypůjčenými předměty. Dále souhlasíte, že odškodníte společnost We are Soline s.r.o., ředitele, administrativní pracovníky, investory a zaměstnance za jakékoli škody nebo ztráty, které jim způsobíte na základě používání, podobnosti, umístění nebo manipulace se zapůjčenými předměty.

17.Odkazy a reklama

My nebo jiné osoby můžeme poskytovat odkazy na jiné webové stránky nebo zdroje, které jsou mimo naši kontrolu. Neposkytujeme žádné záruky pokud jde o kvalitu, vhodnost, funkčnost nebo zákonnost jakýchkoli stránek, na něž jsou poskytovány odkazy a vy se tímto vzdáváte veškerých nároků, které byste proti nám mohli v souvislosti s takovými stránkami mít. Společnost We are Soline s.r.o. NEODPOVÍDÁ ZA OBSAH INTERNETOVÝCH NEBO WEBOVÝCH STRÁNEK, KTERÉ SE NACHÁZEJÍ MIMO TYTO STRÁNKY.


 

 

 

Nastavení cookies

Abyste na našich stránkách rychle našli to, co hledáte, ušetřili spoustu klikání a nezobrazovaly se vám reklamy na věci, které vás nezajímají, potřebujeme od Vás souhlas se zpracováním souborů cookies, tj. malých souborů, které se ukládají ve vašem prohlížeči. Podle cookies vás na našich stránkách poznáme a zobrazíme vám je tak, aby všechno fungovalo správně a dle vašich preferencí. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

Nastavení